Skip to main content

Algemene voorwaarden EduGroei

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op EduGroei, bij de KvK ingeschreven onder nummer 54865921. Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert EduGroei de volgende voorwaarden.

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen EduGroei en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW.

2 Grondslag offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. EduGroei zal in de uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren opnemen.

3 Opdracht

De opdracht zal worden uitgevoerd door de Eigenaar van EduGroei of in indien dit is afgesproken, met één of meer andere organisaties waarmee EduGroei samenwerkt.

EduGroei zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door EduGroei geleverde dienst.

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven.

Activiteiten die binnen een termijn van drie weken voor de uitvoeringsdatum door de opdrachtgever worden afgezegd, die redelijkerwijs wel doorgang hadden kunnen hebben (bijvoorbeeld veroorzaakt door planningshiaten bij opdrachtgever), worden door EduGroei 100% in rekening gebracht.

Mocht EduGroei door onvoorziene omstandigheden zoals langer durende ziekte, de opdracht niet (volledig) kunnen uitvoeren, dan zal de eigenaar van EduGroei samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht (verder) wordt uitgevoerd door een van de samenwerkingspartners van EduGroei.

Ook hier geldt dat opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van de diensten van samenwerkingspartners van EduGroei.

Indien de periode van overmacht langer duurt dan acht weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

4 Tarieven en kosten

Bij de tarieven van EduGroei zijn alle opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.

5 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afsluiting van het project gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt maandelijkse facturering plaats op basis van het feitelijk gerealiseerde aantal uren, tenzij via de overeenkomst een andere termijnverdeling is afgesproken. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Na de vervaldag kan EduGroei de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

6 Oplevering

Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is EduGroei daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.

7 Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van EduGroei zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door EduGroei aan opdrachtgever worden bevestigd.

8 Intellectueel eigendom

Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door EduGroei vervaardigd materiaal berust bij EduGroei. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van EduGroei. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen.

9 Geheimhouding

EduGroei is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van EduGroei geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van EduGroei en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden.

10 Aansprakelijkheid

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan EduGroei ter beschikking gestelde gegevens. EduGroei is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

EduGroei is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan EduGroei toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

De maximale aansprakelijkheid van EduGroei is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

11 Klachtenbehandeling

Tijdig aangetoonde gebleken gebreken worden door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer gemeld. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen het door de opdrachtgever vermeende gebrek bespreken. Indien opdrachtnemer het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

12 Geschillen

Op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te raadplegen via de website van EduGroei. Van toepassing is steeds de meest recente versie.

14 Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is nieuwe wetgeving AVG van kracht. Hier vindt u het privacyreglement van EduGroei.